สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
(Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute)

เป็นศูนย์วิชาการ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 โดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้พัฒนาตนเองให้ก้าวสู่การ “เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีสมรรถนะสูง มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและผู้ป่วย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

รายละเอียด

หยิบบัตรคิวติดต่อห้องบัตร

ในเวลา(จันทร์ – ศุกร์) : 07.00 น.
นอกเวลา(จันทร์ – ศุกร์) : 15.00 น.
นอกเวลา(เสาร์ – อาทิตย์) : 08.00 น.

ตารางเวลาคลินิก

ขั้นตอนการรับบริการ

Porta semper lacus cursus, feugiat primis ultrice in ligula risus auctor tempus feugiat

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนเข้ารับบริการ

สิทธิการรักษา

Porta semper lacus cursus, feugiat primis ultrice in ligula risus auctor tempus feugiat

สวัสดิการ

บริการทางการแพทย์


ศูนย์และคลินิก

เครื่องมือพิเศษด้านการฟื้นฟู
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง

บริการออนไลน์


ระบบตารางตรวจแพทย์

This theme does everything you could possibly want it to do and not only that, it is beautifully designed and extremely intuitive to use.

ระบบนัดเลื่อนผู้ป่วย

This theme does everything you could possibly want it to do and not only that, it is beautifully designed and extremely intuitive to use.

ระบบข้อมูลยาและอุปกรณ์

This theme does everything you could possibly want it to do and not only that, it is beautifully designed and extremely intuitive to use.

ระบบลงทะเบียนประชุมผู้ป่วยใน

This theme does everything you could possibly want it to do and not only that, it is beautifully designed and extremely intuitive to use.

ระบบจองเตียงผู้ป่วยใน

This theme does everything you could possibly want it to do and not only that, it is beautifully designed and extremely intuitive to use.

ระบบยืมและติดตามอุปกรณ์

This theme does everything you could possibly want it to do and not only that, it is beautifully designed and extremely intuitive to use.

ข่าวประชาสัมพันธ์


Welcome message


“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ”

Name, Head of Institute.

รายนามผู้บริหาร

บุคลากรการแพทย์

55

ผู้เข้ารับการรักษา

790

บริการทางการแพทย์

36

ห้องพักผู้ป่วย

60